Deelnemersreglement

bosloop-logo

Reglement / deelnamevoorwaarden

De Bosloop Malden wordt georganiseerd door de TC de Pedaleurs, verder Organisatie te noemen. De TC de Pedaleurs is aangesloten bij de Nederlandse ToerFiets Unie. Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers, deelnemers e.d. geldt (m/v).

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 2. Inschrijving voor Bosloop Malden is persoonsgebonden. Het startnummer en/of chip zijn niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier en na betaling van een overdrachtsvergoeding. Bij het op andere wijze overdragen van startnummer en/of chip is de Organisatie gerechtigd een bedrag van 6,50 euro af te schrijven van de rekening van de ingeschreven deelnemer
 3. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie
 4. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen
 5. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben
 6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is
 7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie
 8. Deelname aan de Bosloop Malden staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de Bosloop Malden deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
 9. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, gelden de annuleringsvoorwaarden
 10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Bosloop Malden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen
 11. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een bezemfietser
 12. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend
 13. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute vanaf de Veldschuur naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
 14. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten
 15. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de bruto tijd. Louter ter informatie zal aan de atleten ook de nettotijd bekend worden gemaakt, maar deze kan niet als officiële tijd worden beschouwd.
 16. Een deelnemer kan slechts geclassificeerd worden voor de afstand waarvoor deze zich heeft ingeschreven.
 17. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de internetinschrijving bezwaar maken worden niet in dit bestand opgenomen
 18. De Organisatie heeft een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens de Bosloop Malden te fotograferen en te filmen op het parcours. Indien een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze
 19. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Bosloop Malden gemaakte foto’s en video’s
 20. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Bosloop Malden ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen
 21. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie of wedstrijdleiding.